T 088 23 58 500

E info@ephecta.nl

Disclaimer



Website
Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door Ephecta met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Ephecta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website. De website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Ephecta worden beheerd. Ephecta geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites. Ephecta garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten. Het technisch functioneren van de verbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de verbinding. Ephecta aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de leverancier. Ephecta vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van Ephecta. Tevens is Ephecta niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de (web)server Ephecta die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Ephecta in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

E-mailberichten
De informatie in een e-mailbericht (inclusief informatie in bijlagen) van Ephecta B.V. is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Verstrekking aan en/of gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen en het bericht te vernietigen.Er geldt geen garantie dat gebruik van e-mail veilig is of dat gebruik van e-mail geschiedt zonder enige fout. De afzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van het e-mailbericht als gevolg van het gebruik van e-mail.













Ephecta is onderdeel van Logo Prevermo