T 088 23 58 500

E info@ephecta.nl

Loonwaarde onderzoek

Helderheid over mogelijkheden
Op enig moment tijdens de verzuimperiode is duidelijkheid nodig over de mate waarin de medewerker zijn of haar werkzaamheden nog op duurzame wijze kan uitvoeren. Daarmee ontstaat inzicht in welke doelen gehaald kunnen worden en de weg daarnaartoe. Het loonwaarde onderzoek is daarvoor het geijkte middel. Er ontstaat duidelijkheid over de restverdiencapaciteit van de werknemer bij structurele werkzaamheden. Ook levert het loonwaarde onderzoek een onderbouwing op voor het UWV als onderdeel van het re-integratieverslag.

Wat is een loonwaarde onderzoek?
De loonwaarde is de economische waarde van het werk wat iemand verricht. Bij arbeidsongeschiktheid kan een situatie ontstaan waarin een werknemer structureel minder toe kan voegen aan de organisatie dan in de oorspronkelijke uitgangssituatie. Om inzicht te krijgen in de gevolgen van ziekteverzuim voor de organisatie, is het van belang te weten welke loonwaarde een werknemer nog vertegenwoordigt. Het loonwaarde onderzoek schept hierin duidelijkheid. Daarnaast geeft het loonwaarde onderzoek ook inzicht over de gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. Zo wordt duidelijk tegen welke resterende loonwaarde de medewerker nog arbeid kan verrichten en welke financiële consequenties dit heeft wanneer de beperking blijft bestaan. Een loonwaarde onderzoek helpt dus het bedrijf én de medewerker in het verkrijgen van duidelijkheid in deze situatie.

Tegelijkertijd geeft het loonwaarde onderzoek een feitelijke basis voor het UWV in het beoordelen van de actuele mogelijkheden t.a.v. de re-integratie. Belangrijk daarbij is dat het loonwaarde onderzoek tevens dient als grondslag voor de verzuimverzekeraar om het uitkeringspercentage vast te stellen.

Loonwaarde onderzoek volgens Ephecta

Een loonwaarde onderzoek vereist specifieke expertise op het gebied van het beoordelen van inzetbaarheid. Daarom werkt Ephecta samen met de arbeidsdeskundige, die ruime ervaring heeft met het uitvoeren en deskundig bepalen van de actuele mate van arbeidsongeschiktheid. Een loonwaarde onderzoek bestaat altijd uit meerdere onderdelen. Allereerst wordt samen met u bepaald wanneer er een gesprek met uw medewerker kan plaats vinden, direct gevolgd door een gesprek met de leidinggevende en/of de HR adviseur. In dit gesprek komt onder meer aan de orde wat de aard en achtergronden van de werkzaamheden zijn en in welke context deze plaats vinden. Waar nodig wordt een werkplekonderzoek uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de dagelijkse werkomstandigheden.

Om een correcte inschatting te kunnen maken van de zwaarte van de functie volgt een taak- en functie analyse zodat duidelijk wordt op welk niveau de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Een compleet loonwaarde onderzoek kan niet worden uitgevoerd zonder een volledige analyse van alle factoren die van invloed zijn op de loonwaarde. Deze analyse wordt gebaseerd op de belastbaarheid van de van de werknemer, welke door de bedrijfsarts in de functionele mogelijkheden lijst (FML) zijn vastgesteld. Indien nodig overlegt de arbeidsdeskundige met de bedrijfsarts voor nadere duiding.

Resultaat
Bij de loonwaarde bepaling wordt precies duidelijk wat het verschil in productiviteit is ten opzichte van een reguliere werknemer. De arbeidsdeskundigen van Ephecta nemen uw medewerkers zorgvuldig mee in de onderbouwing hiervan en de gebruikte methodiek. Dit zorgt voor een soepel proces waarbij de uitkomsten voor alle partijen helder zijn. Daardoor ontstaat snel overeenstemming over de begeleiding na afloop van het loonwaarde onderzoek.

Door de aanpak, de gebruikte methodiek en de persoonlijke aanpak van de specialisten van Ephecta ontstaat inzicht in de actuele situatie, de toekomstige mogelijkheden en de route naar nieuw werk. Dit maakt dat iedereen snel weet wat er moet gebeuren en werknemers adequaat verder begeleid kunnen worden. 

Meer informatie
In onze brochure kunt u alles nog eens rustig nalezen. Heeft u nog vragen of wilt u interesse in een vrijblijvende offerte, neem dan gerust contact met ons op.

Marc van Turnhout
Arbeidsdeskundige

"Als Arbeidsdeskundige zie ik het als mijn uitdaging om medewerkers die niet kunnen terugkeren in hun oude functie toekomstperspectief te bieden op de arbeidsmarkt. Inclusiviteit is mijn doel, dat moet bereikbaar zijn voor iedere medewerker."

Ephecta is onderdeel van Logo Prevermo