T 088 23 58 500

E info@ephecta.nl

Verplichtingen Wet verbetering PoortwachterRe-integratie tweede spoor is een wettelijke verplichting, voortkomende uit de Wet verbetering Poortwachter (WvP). In de Wet verbetering Poortwachter staat dat u als werkgever verplicht bent om twee jaar lang loon door te betalen van uw zieke werknemers. Daarnaast staat in deze wet aangegeven dat u als werkgever volledig verantwoordelijk bent voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van uw zieke werknemers.

Samen met uw zieke werknemer moet u ervoor zorgen dat hij of zij zo snel mogelijk weer aan het werk komt. De werknemer is dan ook volgens de Wet verbetering Poortwachter verplicht om mee te werken aan zijn of haar re-integratie. Wanneer werkgever en/of werknemer zich niet aan deze verplichtingen houden volgen er financiële sancties. Zo kan het UWV bijvoorbeeld een loonsanctie opleggen na de twee jaar loondoorbetalingsplicht waardoor u alsnog verplicht wordt hierna loon door te betalen. Gezien de grote financiële risico's die gepaard gaan met een verzuimtraject is het noodzakelijk om hiervoor deskundig advies en ondersteuning in te schakelen wanneer u als werkgever te maken krijgt met de Wet verbetering Poortwachter. Door een gerichte focus op werk in onze re-integratiedienstverlening weten wij de plaatsingskansen van uw medewerker te maximaliseren terwijl u het risico op een loonsanctie tot vrijwel nihil terugbrengt. Re-integratie verplichtingen eerste jaar Wet verbetering Poortwachter

Re-integratie verplichtingen eerste jaar Wet verbetering Poortwachter


Week 1 Ziekmelding
Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts.

Week 6 Probleemanalyse
Is de werknemer zes weken ziek, dan moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.

Week 8 Plan van Aanpak
Binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stelt de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak (PvA) op. In dit plan staat beschreven wat beiden gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier.

Week 42 De 42e weekmelding bij UWV
In de 42e week moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV.

Week 50 Eerstejaarsevaluatie
Evaluatiemoment wanneer de werknemer bijna een jaar ziek is. De werkgever kijkt samen met de werknemer terug op de re-integratieactiviteiten en neemt alles nog eens goed door om te bezien of er nog andere activiteiten voor re-integratie ondernomen kunnen worden. Zo nodig stelt de werkgever het plan van aanpak bij.

Re-integratie verplichtingen tweede jaar Wet verbetering Poortwachter

Week 87 Re-integratieverslag
Is de werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan de slag, dan stellen de werkgever en werknemer samen een re-integratieverslag op. In het re-integratieverslag staat beschreven welke stappen voor re-integratie zijn ondernomen. Naast de gegevens van de werkgever vult de werknemer dit aan met zijn Eigen Oordeel en verzorgt de Arboarts de medische informatie.

Week 91 Aanvraag WIA-uitkering
Wanneer alle inspanningen niet geleid hebben tot terugkeer naar werk, dan ontvangt de werknemer in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier moet hij binnen drie weken terug sturen aan het UWV. Het UWV beoordeelt vervolgens de re-integratie en stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Hiervoor beoordeelt het UWV of werkgever en werknemer zich voldoende hebben ingespannen voor de re-integratie. Wanneer het UWV oordeelt dat dit niet het geval is kan het UWV bepalen dat de werkgever het loon van de werknemer langer moet blijven doorbetalen. Wanneer het UWV oordeelt dat werkgever en werknemerwél voldoende inspanningen hebben verricht voor de re-integratie volgt er een WIA-keurig en start de WIA-uitkering indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.

Meer Verplichtingen Wet verbetering Poortwachter